Undervisningsplaner og -mål

Undervisningsplaner og mål


Uddrag fra vores værdigrundlag:


Høj faglighed.

Nørreådal Friskole er et trygt sted at være for det enkelte barn, hvilket er en forudsætning for at kunne lære. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og de udfordringer, der passer til barnets udvikling både fagligt og socialt. Vi arbejder derfor med samlæsning og differentieret undervisning på tværs af klassetrin og fag, således at det enkelte barns evner udvikles mest muligt. Skolens undervisning er på forkant med både den faglige og teknologiske udvikling, der som minimum står mål med folkeskolens læringsmål.

Nørreådal Friskole har hidtil ikke tilbudt madkundskab på skemaet i og med, at vi ikke råder over et egnet madkundskabslokale på matriklen. Flere af fagets aktiviteter ligger dog i andre fag. Som noget helt nyt har vi i kommende skoleår madkundskab på skemaet i fire lektioner om ugen i 6. årgang som et led i den praktisk-musiske fagblok. Undervisningen finder sted i madkundskabslokalet på Poulstrup Friskole. Det er ligeledes på Poulstrup Friskole i fysiklokalet, vi har vores laboratoriumsundervisning i fysik-kemi. Vi kører til og fra Poulstrup Friskole med vores egen skolebus.

Vi tilbyder først svømning fra kommende skoleår i 4., 5. og 6. klasse - svarende til 1 ugentlig lektion af 45 min. Undervisningen samles til to lektioner om ugen på et halvt skoleår og træder i stedet for den vanlige idrætsundervisning i perioden fra august til nytår. Vi svømmer hver fredag klokken 13.00 i Brønderslev Svømmehal. Med disse to nye fag på skemaet lever vi fremadrettet fuldt op til Fælles mål i alle fag. Undervisningsplaner for begge fag er under udarbejdelse.


Læs mere om de fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal