Forside

NYHEDER

 

Vi har stadig åben for tilgang i kommende 1., 3., 5. og 7. klasse.

 

Der er indskrivningsfest for kommende børnehaveklasse på forældrearbejdsdagen d. 8. juni i tidsrummet 15.00 - 16.30

Nørreådal Friskole - Hybenvej 22-28, 9700 Brønderslev - tlf. 23 40 82 00 eller 23 40 82 03 - kontakt@nr-aadal.dk

 

På Nørreådal Friskole arbejder vi ud fra tre kernebegreber i dagligdagen

Trivsel, høj faglighed og “det store i det små” er de tre begreber, som vi indlemmer i alle dagens opgaver. Vi har et stort ønske om, at børnene på vores skole oplever, og bliver eksperter i at etablere, faglige og sociale fællesskaber på kryds og tværs af klasser, alder, aktiviteter og fag.

 

Pt sammenlæser vi vores 2. klasse delvist med 1. og 3. klasse, og ligeledes sammenlæses 4. - 5. klasse. Flere af timerne i den kommende 6. klasse og 7. klasses undervisning sammenlæses også, der hvor der kan drages fordel af faglig og social sparring. Det samme gør sig gældende for 0. og 1. klasse i de praktisk-musiske fag (idræt, musik og billedkunst).

Det, at vi sammenlæser klasserne, giver blandt andet alle parter (børn og voksne) mulighed for at mærke, at man er en del af et fællesskab. Skolen er på den måde med til at tilbyde børnene et positivt og dynamisk fællesskab, hvor vi på tværs af alder bliver stærkere i at danne faglige og sociale relationer. Den samhørighed, som skolen etablerer for børnene, er et solidt fundament for, at der ikke opstår mobning eller dårligt psykisk arbejdsmiljø. Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar, og derfor har vi stort fokus på at danne gode fysiske og psykiske rammer for børnenes skolegang og debattere, hvis der opstår konflikter, som børnene har svært ved at løse på egen hånd.

 

Vores børnehaveklasse er et skønt kapitel for sig selv. Læs mere herom under “Skole” her på hjemmesiden.

 

Overbygning

For første gang i mange år, er der nu overbygning i Serritslev. Det er en stor udvikling, og vi er rigtig stolte af og glade for, at det lader sig gøre. I 7. klasse er der 13 unge mennesker, som med deres lærere bliver så kloge - også på deres fremtid. Friskolen udvikler sin overbygning i takt med, at eleverne ruller til næste klassetrin. Dermed sikres elevernes trygge base, så de kan udvikle deres personlighed i kendte rammer med voksne, der har tid og overskud til deres behov.

I og med at Friskolen er vokset fra 75 til 111 børn har vi også ansat flere i personalegruppen. Vinni, som er pædagog, er ansat i Lille å, Jens og Rikke, som begge er lærere, er ansat til skolen, hvor de fortrinsvis skal varetage undervisningen i ældste afdeling - men også på mellemtrinnet. Derudover har vi ansat Ida, som er vores bogholder og sekretær. Ida er på kontoret hver tirsdag og fredag.

 

 

Når man kommer i overbygningen på Nørreådal Friskole, er det muligt at tilkøbe en laptop (Acer Chromebook) til en fordelagtig pris i et prisleje på ca. 105 kr., som lægges oven i skolepengene. Fordelen ved dette tilkøb er, at der udover garanti og forsikring på computerne, at alle vores computere er ens og kan tilkobles vores skoleprinter. Når alle computerne er ens, bliver det nemmere for friskolens IT-ansvarlige at hjælpe til, hvis der opstår tekniske problemer - også i forbindelse med skriftlige prøver og opgaver.

 

 

Differentiering

De faglige aktiviteter er differentieret, så alle kan følge med og få så stort udbytte af undervisningen som muligt. Vi er så heldige at have luft i lærergruppen, så vi kan tilbyde kompetenceløft i fagene. Dette skal ikke blot ses som et tilbud for de fagligt udfordrede børn, men også for de børn, som udviser et fagligt overskud og kan drage fordel af et fagligt boost. Kompetencetimerne bruges også til at styrke børnenes selvværd og selvtillid. Børnene er til kompetenceløft i en til en undervisning, parvis eller i små grupper.

 

Det faglige niveau på skolen afspejles blandt andet i de flotte resultater, som børnene lægger for dagen i de enkelte fag. Vi går ikke ind for fastlagte tests, men vejer ofte børnenes faglige fremgang - eller hvis det modsatte måtte blive tilfældet. Som friskole er vi underlagt Undervisningsministeriets krav om fagligt tilsyn. Derfor har vi en tilsynsførende, som kommer - også uanmeldt - for at se, om skolen lever op til kravet om at tilbyde undervisning på niveau med folkeskolen.

Vi lægger stor vægt på, at vores klassekvotienter ikke bliver for høje. Vi har ikke et maximum for klassestørrelser, da vi ikke mener, at det er et tal, der skal afgøre, om en klasse bør deles eller ej. Derimod handler det om klassens dynamik og sammensætning. En klasse med 12 børn kan være en lige så stor udfordring som en klasse med 26 børn, hvis der er mangel på klasserumsledelse og dynamik. I vores klasser har vi stort fokus på klasserumsledelse, respekt og på at tale ordentligt til og med hinanden. Et godt klassemiljø giver grobund for konstruktiv læring. Børnene arbejder seriøst med deres opgaver. Der er på den måde tale om effektive lektioner, hvor der ikke bliver brugt en masse spildtid på unødvendigheder. Vi lægger vægt på, at børnene har en fast og kendt stab af lærere, og når der bruges vikar, har vi valgt at begrænse vores vikarer til de samme to personer - hver gang, så børnene ikke bliver forvirrede og utrygge.

Børnene har ikke reformens lange skoledage, hvilket er med til, at der arbejdes koncentreret og målrettet med opgaverne, når man skal, hvilket er forventet og påkrævet af både skole og hjem. Dette er ligeledes med til at udvikle det positive, fremadrettede og konstruktive skole-hjem samarbejde.

Hver morgen starter friskolen med et frivilligt morgenbånd fra klokken 7.45 til klokken 8.15. Morgenbåndet består af tre forskellige aktiviteter, alt efter behov: Lektiecafé med en tilknyttet lærer, læsebånd og morgenløb. Det store morgenbånd er tiltænkt 2.-7. klasse, mens der til 0.-1. klasse er minimorgenbånd, som giver børnene mulighed for at få en rolig start på dagen, så de kan blive klar til skoledagens aktiviteter. Det frivillige morgenbånd er tænkt som et ekstra tilbud for de børn, som møder tidligt i skolen eller er tilmeldt morgenpasning i vores SFO. Møder man ind på skolen før eller i tidsrummet 7.45 - 8.15 forventes det, at man deltager i morgenbåndets aktiviteter. Tidspunkterne for morgenbåndet giver vores bus-børn fra Brønderslev mulighed for at møde til tiden, så de kan komme til den obligatoriske undervisning, som starter klokken 8.15 hver morgen - med mindre skoleskemaet viser noget andet.

 

Nærvær

Forældrene i vores skole er altid velkomne til at rette henvendelse til deres lærere/pædagoger om, hvad der end må røre sig. Vi er ikke underlagt en egentlig åbningstid, hvilket gør, at man kan tage telefonisk kontakt til den pågældende voksne fra skolen, som man har behov for at tale med. Vi går ind for et tæt og godt samarbejde med vores børns forældre. Det er vigtigt for børnene at vide, at de voksne omkring dem taler sammen om deres faglige og sociale udvikling og trivsel.

 

Nærvær er et af de begreber, som vi gør en dyd ud af. Vi ved, det er rigtig vigtigt for børnenes selvforståelse, at de føler sig hørt, set og forstået, når de henvender sig fagligt eller socialt. Friskolen forventer, at man som forælder/pårørende retter direkte henvendelse frem for “snakken over køledisken”. På den måde styrker vi vores samarbejde og vores nærhed.

 

 

Undervisningen

Børnene nyder godt af lærernes metodefrihed i levende og innovativ undervisning. Flere af vores undervisningsforløb er tilrettelagt således, at emnet bliver vedkommende for børnene, og så der er en rød tråd i det, børnene arbejder med i de forskellige fag. Børnene mærker og bemærker sammenhængene.

Vores rammer gør det muligt at gribe dagen og møde børnene i deres nærmeste udviklingszone. Vi bestræber os altid på at undervise på måder, der udfordrer børnenes nysgerrighed. Derved opleves børnenes engagement, og de fordyber sig i alle typer opgaver og udviser videbegær men også ansvarlighed. Det, at de voksne viser, at de har tillid til børnenes arbejdsmetoder er med til, at børnene oplever et medansvar for deres egen faglige og sociale læring.

 

Ud af huset - anderledes undervisning

Selvom vores fysiske rammer på og omkring skolen er helt fantastiske, er det herligt at kunne byde på spændende undervisningsforløb uden for skolens matrikel.

En uge om året - tæt på sommerferien har vi udeskole, hvor børnene bliver undervist i nær- og fjernområdets lukrative faciliteter. Vi bruger skov, eng, mark og sø i undervisningen. Vi har blandt andet været på gårdbesøg, i fiskeparken og på Oceanariet, hvor børnene ikke blot lærer de faglige aspekter, der ligger til grund for

tilrettelæggelsen af fagdagen/udeskolen, men hvor de også lærer, hvordan man skal interagere i offentlige fora, når man er med skolen ude i den store verden.

 

Der er så at sige ikke langt fra tanke til handling på vores skole, for hvis vejret er godt, hvorfor så ikke undervise uden for?

 

Flere gange om året har vi emneuger, hvor der er fokus på forskellige vedkommende emner fra børnenes dagligdag eller om, hvad der er aktuelt i verden. Vi tilbyder lejrture med overnatninger og gør meget ud af at ruste børnene til at kunne indgå i faglige og sociale fællesskaber. På sigt skal børnene i gang med deres ungdomsuddannelser og voksne liv, og det vigtigt, at grundlaget herfor er i orden. Vi tror på, at vi kan give børnene det allerbedste børne- og ungdomsliv på Nørreådal Friskole.

 

 

Skoleleder

Anne Graverholt